Chính sách & quan niệm kinh doanh

Đạo đức kinh doanh

Chúng tôi đặc biệt coi trọng đạo đức kinh doanh. XPBUILD xây dựng văn hóa kinh doanh dựa trên uy tín và sự tôn trọng lẫn nhau trong công việc. XPBUILD thấu hiểu uy tín thương mại là tài sản quý giá nhất mà mỗi cán bộ và nhân viên công ty đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và gìn giữ tài sản này.

 

 Chính sách về chất lượng

Tại XPBUILD, chất lượng có nghĩa là làm mọi việc đúng ngay từ đầu. Chúng tôi luôn đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao và không ngừng nỗ lực cải thiện quy trình làm việc để đạt được các sản phẩm tốt hơn.

 

Chính sách về an toàn lao động

Mục tiêu của chúng tôi là “không có tai nạn lao động”. Trong vòng năm năm qua, công ty chưa có tai nạn lao động nghiêm trọng nào. Ban giám đốc công ty nghiêm túc thực hiện các chính sách an toàn lao động. Công ty mua đầy đủ thiết bị và quần áo bảo hộ lao động, tổ chức tập huấn cho nhân viên về an toàn lao động. Công ty cũng yêu cầu tất cả các nhà thầu thi công và nhân viên thời vụ thực hiện chính sách an toàn lao động của công ty.